Paint & Coatings Industry  2018, Vol. 48 Issue (1): 59-62    DOI: 10.12020/j.issn.0253-4312.2018.1.59
Standard & Test |
Research on Measurement of Barnacle Adhesion Strength in Shear
Xu Chunsheng1, Wang Tianli1, Yao Jinghua1,2, Tao Naiwang1, Ren Runtao1,2
1. Xiamen Branch of Luoyang Ship Material Research Institute, Xiamen, Fujian 361101, China;
2. State Key Laboratory for Marine Corrosion and Protection, Xiamen, Fujian 361101, China