Paint & Coatings Industry  2018, Vol. 48 Issue (1): 6-10    DOI: 10.12020/j.issn.0253-4312.2018.1.6
Research & Development |
Effect of Fusion Temperature on Properties of Al-SiC Silicate-Based Ceramic Coating
Luo Ping1, Liu Zhaohui1, Yang Hongbo1, Shu Xin1, Tao Rui1, Zhang Yanan2
1. Military Facility Department, ALUP, Chongqing 401311;
2. 96746 Unit,Kuerle, Xinjiang 517000, China